АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ

Размерът на дължимите на територията на Федерална Република Германия адвокатски хонорари, се определя от немския закон за адвокатските такси и възнаграждения (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz или за по-кратко RVG i.V.m. Vergütungsverzeichnis). 

Законът предвижда различни по вид и размер хонорари, в зависимост от вида на адвокатската услуга (извънсъдебно или съдебно представителство), вида на съдебното производство (наказателно, административно или гражданско), както и от размера на материалния интерес. 

Под материален интерес се има предвид стойността на иска или интереса на страната от изхода на съответното производство, изразен в парични единици. 

С адвоката може да бъде сключен и конкретен хонорарен договор, който предвижда фиксирано или почасово заплащане. Така определените адвокатски възнаграждения, не могат да бъдат по-ниски от законово определените тарифи. 

От гледна точка на адвокатските дейности, дължимите адвокатски хонорари могат да бъдат грубо разпределени в следните категории:

Еднократна устна консултация за частни лица: хонорар до 190 € без ДДС.

Еднократна устна консултация за търговци и юридически лица: цена по договорка с адвоката.

Граждански искове: цената се определя спрямо материалния интерес; има възможност за сключване на хонорарен договор с адвоката.

Наказателно досъдебно производство: закона предвижда фиксирани такси; има възможност за сключване на хонорарен договор с адвоката.

Съдебно наказателно производство: закона предвижда фиксирани такси; има възможност за сключване на хонорарен договор с адвоката.

Извънсъдебно или съдебно административно производство: цената се определя спрямо материалния интерес; закона предвижда фиксирани такси; има възможност за сключване на хонорарен договор с адвоката.

Според § 9 RVG адвоката може да изиска от клиента капаро (задатък) в размер, съобразен с размера на окончателния адвокатски хонорар.