адв. Борис Йовчев

адв. Борис Йовчев

Конституционни проблеми

при ратифициране на смесени споразумения между ЕС и държавите членки от една страна, и трета държава от друга

Като държава – членка на ЕС, България предстои да стане страна по Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга. ВИТС е споразумение със смесен характер, като предметният обхват на договора попада частично както в изключителната и споделена компетентност на ЕС от една страна, така и в националната компетентност на държавите членки от друга. Вътрешноправното прилагане на този вид смесени споразумения води до въпроса, до каква степен разпоредбите на такъв тип международни договори стават част от правовия ред на Република България и ползват ли се те с предимство пред вътрешното законодателство, което им противоречи?

публикации: